ภาพกิจกรรม
ติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙)
         ๑๕ มิถุนายน 2563 เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีถาวร  อารีศิลป  ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เป็นประธาน 
พร้อมด้วยนายวิลัน  ทำไร่ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเขตตะวันออก  และนางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์โรงเรียนในเขตบึงกุ่ม  
เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ ของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ ๒๖ 
ณ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) ประกอบไปด้วย โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนพิชัยพัฒนา 
โรงเรียนประภาสวิทยา และโรงเรียนวัดพิชัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - ๑๙) โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้ให้ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ที่จะเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ๑๙) ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาและเตรียมการให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,12:12   อ่าน 319 ครั้ง