ปฐมวัย

นางสาวรัตนา เม่นหรุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกวิสรา เกตุเลขา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปิยะนาฎ เงินยิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวขวัญชนก สุภาเชาว์
ครู คศ.1

นางสาวจิรรัตน์ ชมฤดี
ครู คศ.1

นายวิรวัฒน์ มาฤทธิ์
ครู คศ.1

นางจันทรทิรา ชัยยันต์
ครู คศ.3

นางสาวกานดา แซ่จู
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย คำจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา ธรรมแท้
ครู คศ.1

นางสาวไพจิตร ฉันทเกษมคุณ
ครูผู้ช่วย