กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทิกานต์ บุญเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทพร แมนสรวง
ครู คศ.2

นายทนงศักดิ์ สังชาตรี
ครู คศ.1

นางวัลย์ลดา สุระภี
ครู คศ.3

นางสาวอุดมลักษณ์ ศิริภัทรกุล
ครู คศ.3

นางสาวเภาภิรมย์ สุขวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวอัจจิมา วรรณโอภาส
ครู คศ.1

นางสาวอาภรณ์ รักชูชื่น
ครู คศ.2

นางสาวคำไพร เกษหอม
ครู คศ.1

นางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ครูผู้ช่วย