กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนพพล โชติวรวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกานต์นภัส ขุนลา
ครู คศ.1

นางสายพิน เวฬุ
ครู คศ.2

นางสาวอนงค์นาถ ศิริอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวพัชนีดา เชิดชู
ครูผู้ช่วย

นางนุชรี อารยแสง
ครู คศ.2

นางชลธิชา เบ้าชาลี
ครู คศ.2

นางสาวรจณีย์ นวลแพง
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ แสงกล้า
ครู คศ.1