กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแวไซตน แวอาแซ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภา ทองสร้าง
ครู คศ.2

นางสาวศิริจันทร์ โหงนาค
ครู คศ.3

นางสุชานุช ชนตะชล
ครู คศ.3

นางสาวโสภา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางปัทมา แสงมณี
ครู คศ.2

นางนิภาภรณ์ ศรีโพธิ์
ครู คศ.3