กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐญา ไพศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมณีรัตน์ เบ้าจรรยา
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา นัตชะวะพัน
ครู คศ.2

นางขวัญเรือน อุบล
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐ์ แจ่มศรี
ครู คศ.3

นางสาวศันสนีย์ การะพิทักษ์
ครู คศ.2

นายรชฎ ทนวัฒนา
ครู คศ.3

นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ครูผู้ช่วย