กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ด้วนมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอำภา จำปาหอม
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ ผ่องโสภณ
ครู คศ.2

นายอาณุ จันนาฝาย
ครู คศ.1

นายสุพจน์ ยอดจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวจริยา ดาโสม
ครู คศ.1

นางสาวอุมา บุญสม
ครู คศ.1