กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุพรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวุฒิ ศรีมาศ
ครู คศ.2

นายทนงศักดิ์ ภวภูตานนท์
ครู คศ.2

นางชญาภา จันทรพร
ครู คศ.2