พี่เลี้ยง

นางสาวอนงค์ วิทยานนท์

นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นมุข

นางธัญรดี กองพันธ์

นางสาวนิตยา วงศ์สุวรรณ

นางสาวจุไร คงวัดใหม่

นางยุวดี วงษ์เจริญ

นางสาวจารุณี พรหมหาราช

นางอมรรัตน์ พรหมอินทร์

นางสาวรัตนา วงส้มจีน

นางสาวกมลทิพย์ มินศรี