กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุษกร ระรื่นรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกันต์ธีร์มา บัวมาตย์
ครู คศ.1

นางอุทัยวรรณ สุขสอน
ครู คศ.2

นางสาวอ้อย บาราฮีม
ครู คศ.2

นายอาทร โฮมกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวฐิติยา แย้มกมล
ครู คศ.2