กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทวีวรรณ มูลมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ธร คล้ายจริง
ครู คศ.1

นางสาวชญานิน คาระวะ
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวรรณ โปร่งจิต
ครู คศ.2

นายวิชาญ ชูนวลศรี
ครู คศ.2

นางสาวบุปผา กาญจนรังษี
ครู คศ.2

นางวีณา กงจักร
ครู คศ.3

นางไพรินทร์ พละชัย
ครู คศ.3

นางสาวศิรินาถ เจ้าทรัพย์
ครู คศ.2